Sátai ünnep: harangláb és turul-szobor avatás

Ez a cikk már több mint egy éves, kérjük, hogy az oldalon szereplő tartalmat ennek figyelembe vételével olvassa.

Jelentős, megható és szép ünnepség tette méltó és emlékezetes eseménnyé Sáta község számára az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójának ünnepét október 23-án. Az ünneplő közösség előtt a sátai köztemetőben előbb új haranglábat avattak és szenteltek, majd a polgármesteri hivatal parkjában található háborús emlékmű díszeként turul-szobrot leplezett le Szalmás Zsoltné polgármester asszony és vendégei. Amint azt a polgármester asszony kiemelte, régi vágya teljesült a településen élőknek, hogy a sátai temetőben emelt haranglábban elhelyezett lélekharang felekezeti hovatartozás nélkül megkondulhasson azok lelki üdvéért, akik eltávoztak közülünk.

A harangot Szűcs Gyula római katolikus plébános szentelte fel és elsőként készítője, Borsodi Ferenc öntőmester – a Hegyhát Metáll Kft. vezetője – szólaltatta meg, majd jelképesen valamennyi korosztály képviselői megkongatták meg a harangot. Maga a harang adományokból készült, a harangláb helyi szakemberek munkája.

Az ünnepség folytatásaként felavatták a sátai háborús hősi emlékművön elhelyezett bronz turulmadár szobrot a polgármesteri hivatal parkjában. Köszöntőt mondott Riz Gábor országgyűlési képviselő, ünnepi beszédet tartott Barta Zoltán, Sáta történetének kutatója, majd a környező települések polgármesterei is megkoszorúzták az emlékművet. Az ünnepélyes pillanatokat Sáta szlovákiai testvér-települése, Jólész énekkara tette még emlékezetesebbé.

satai_turul_2016

Az esemény meghívója:

 

Kitekintő – Sáta bemutatkozott

Ez a cikk már több mint egy éves, kérjük, hogy az oldalon szereplő tartalmat ennek figyelembe vételével olvassa.

Sátai sokadalom Ózdon
Az Ózdi Művelődési Intézmények Városi Könyvtárának évek óta sikeres rendezvénye a “Kitekintő – Ablak a Térségre” címet viselő programja. Ennek keretében, Sáta község bemutatkozójára került sor a Városi Könyvtárban 2016. június 8-án szerda délután.

 

 

A Szelekovszky-emlékmű avatása

Ez a cikk már több mint egy éves, kérjük, hogy az oldalon szereplő tartalmat ennek figyelembe vételével olvassa.

Emlékművet avat­tak a Borsod me­gyei Sáta köz­ség­ben Szelekovszky Sándor né­hai főjegyző tisz­te­le­té­re, akit ha­mis vá­dak alap­ján hur­col­tak el a 2. vi­lág­há­bo­rú után az egy­ko­ri Szovjetunió te­rü­le­té­re, és ott oda­ve­szett. A kop­ja­fa a he­lyi pol­gár­mes­te­ri hi­va­tal ud­va­rán ka­pott he­lyet – mond­ta a te­le­pü­lés pol­gár­mes­te­re pén­te­ken az MTI-nek.

Szalmás Zsoltné (Fidesz-KDNP) fel­idéz­te, csak­nem 70 év­vel ez­előtt tör­tént a köz­ség­ben ez az ese­mény, ami­nek “bár nem volt ha­tá­sa a nagy­po­li­ti­ká­ra, nem volt nem­zet­kö­zi vagy or­szá­gos vissz­hang­ja, he­lyi vi­szo­nyok­ban még­is jel­ké­pez­te a 2. vi­lág­há­bo­rú utá­ni ha­zai hely­ze­tet”.

Hozzátette: ha­mis vá­dak alap­ján 1946-ban el­hur­col­ták Szelekovszky Sándort, Sáta köz­ség főjegyzőjét és Olexa János bí­rót. Szovjet ka­to­nák holt­tes­té­nek a meg­gya­lá­zá­sa volt a vád el­le­nük, ami főbenjáró bűn­nek szá­mí­tott. Az el­hur­co­lás után mind­ket­te­jü­ket meg­kí­noz­ták, de Olexa János bí­ró vé­gült ha­za­ért. Szelekovszky Sándor jegy­zőt azon­ban va­gon­ba rak­ták és az ak­ko­ri Szovjetunió te­rü­le­té­re vit­ték – mond­ta a pol­gár­mes­ter.

Kitért ar­ra, a főjegyző so­ha töb­bé nem lát­hat­ta a csa­lád­ját, a fe­le­sé­gét és a gyer­me­ke­it. A leg­ki­sebb gye­re­ke 1946-ban szü­le­tett, így ő nem is is­mer­te az édes­ap­ját.

Szalmás Zsoltné tá­jé­koz­ta­tá­sa sze­rint a csa­lád szá­mos meg­pró­bál­ta­tá­son ment ke­resz­tül a de­por­tá­lást kö­ve­tő idő­szak­ban. A csa­lád­fő­ről alig tud­tak va­la­mit, ké­sőbb ki­de­rült, hogy a kom­mu­nis­ta re­zsim ál­do­za­ta lett, ki­lök­ték egy va­gon­ból még 1946-ban.

Emlékeztetett: Sáta nem hagy­ta ma­gá­ra az öt gyer­me­ket egye­dül ne­ve­lő asszonyt. Kérvényt ír­tak az ügy­ben, és tá­mo­gat­ták a csa­lá­dot.

Hangsúlyozta: csak­úgy, mint ak­kor, a kis bor­so­di fa­lu most is pél­dát mu­tat. “A múlt rend­be­té­te­le nél­kül ugyan­is nem épít­he­tünk tisz­ta lel­ki­is­me­ret­tel jö­vőt” – mond­ta.

A pol­gár­mes­ter ar­ról is be­szá­molt, hogy a kop­ja­fát – ame­lyet fa­fa­ra­gá­sok, ma­gya­ros mo­tí­vu­mok dí­szí­te­nek – a né­hai fő­jegy­ző fia, Szelekovszky László ké­szí­tet­te, így ál­lít­va em­lé­ket édes­ap­juk­nak. (MTI)

 

Fotók: Kiss Tamás