A Szelekovszky-emlékmű avatása

Ez a cikk már több mint egy éves, kérjük, hogy az oldalon szereplő tartalmat ennek figyelembe vételével olvassa.

Emlékművet avat­tak a Borsod me­gyei Sáta köz­ség­ben Szelekovszky Sándor né­hai főjegyző tisz­te­le­té­re, akit ha­mis vá­dak alap­ján hur­col­tak el a 2. vi­lág­há­bo­rú után az egy­ko­ri Szovjetunió te­rü­le­té­re, és ott oda­ve­szett. A kop­ja­fa a he­lyi pol­gár­mes­te­ri hi­va­tal ud­va­rán ka­pott he­lyet – mond­ta a te­le­pü­lés pol­gár­mes­te­re pén­te­ken az MTI-nek.

Szalmás Zsoltné (Fidesz-KDNP) fel­idéz­te, csak­nem 70 év­vel ez­előtt tör­tént a köz­ség­ben ez az ese­mény, ami­nek “bár nem volt ha­tá­sa a nagy­po­li­ti­ká­ra, nem volt nem­zet­kö­zi vagy or­szá­gos vissz­hang­ja, he­lyi vi­szo­nyok­ban még­is jel­ké­pez­te a 2. vi­lág­há­bo­rú utá­ni ha­zai hely­ze­tet”.

Hozzátette: ha­mis vá­dak alap­ján 1946-ban el­hur­col­ták Szelekovszky Sándort, Sáta köz­ség főjegyzőjét és Olexa János bí­rót. Szovjet ka­to­nák holt­tes­té­nek a meg­gya­lá­zá­sa volt a vád el­le­nük, ami főbenjáró bűn­nek szá­mí­tott. Az el­hur­co­lás után mind­ket­te­jü­ket meg­kí­noz­ták, de Olexa János bí­ró vé­gült ha­za­ért. Szelekovszky Sándor jegy­zőt azon­ban va­gon­ba rak­ták és az ak­ko­ri Szovjetunió te­rü­le­té­re vit­ték – mond­ta a pol­gár­mes­ter.

Kitért ar­ra, a főjegyző so­ha töb­bé nem lát­hat­ta a csa­lád­ját, a fe­le­sé­gét és a gyer­me­ke­it. A leg­ki­sebb gye­re­ke 1946-ban szü­le­tett, így ő nem is is­mer­te az édes­ap­ját.

Szalmás Zsoltné tá­jé­koz­ta­tá­sa sze­rint a csa­lád szá­mos meg­pró­bál­ta­tá­son ment ke­resz­tül a de­por­tá­lást kö­ve­tő idő­szak­ban. A csa­lád­fő­ről alig tud­tak va­la­mit, ké­sőbb ki­de­rült, hogy a kom­mu­nis­ta re­zsim ál­do­za­ta lett, ki­lök­ték egy va­gon­ból még 1946-ban.

Emlékeztetett: Sáta nem hagy­ta ma­gá­ra az öt gyer­me­ket egye­dül ne­ve­lő asszonyt. Kérvényt ír­tak az ügy­ben, és tá­mo­gat­ták a csa­lá­dot.

Hangsúlyozta: csak­úgy, mint ak­kor, a kis bor­so­di fa­lu most is pél­dát mu­tat. “A múlt rend­be­té­te­le nél­kül ugyan­is nem épít­he­tünk tisz­ta lel­ki­is­me­ret­tel jö­vőt” – mond­ta.

A pol­gár­mes­ter ar­ról is be­szá­molt, hogy a kop­ja­fát – ame­lyet fa­fa­ra­gá­sok, ma­gya­ros mo­tí­vu­mok dí­szí­te­nek – a né­hai fő­jegy­ző fia, Szelekovszky László ké­szí­tet­te, így ál­lít­va em­lé­ket édes­ap­juk­nak. (MTI)

 

Fotók: Kiss Tamás

A “Hegyhát nevezetességei” rajzverseny eredményhirdetése

Ez a cikk már több mint egy éves, kérjük, hogy az oldalon szereplő tartalmat ennek figyelembe vételével olvassa.

Sáta Község Önkormányzata – szabadon választott technikájú – rajzpályázatot hirdetett életkori megkötés nélkül “HEGYHÁT NEVEZETESSÉGEI” címmel.
A zsűri döntése alapján a különdíjat kapták:

Tanuló kategóriában:
Szala Mirjam – Nagy Zsófia, Borsodbótai Általános Iskola 2.o. tanulói
Ballei Ingrid (Szerbia)
Felnőtt kategória:
Elek István

A rajzverseny helyezettjei:
1. Rácz Viktória, 8.o. tanuló, Dédestapolcsányi Ált. Iskola
2. Szaniszló Petra, 8.o. tanuló, Dédestapolcsányi Ált. Iskola
3. Váradi János, 5.o. tanuló, Borsodbótai Ált. Iskola

A polgármester asszony bónuszként felajánlott egy szilvásváradi kirándulást a versmondó– és rajzversenyben résztvevő összes gyereknek.

 

Szala Mirjam – Nagy Zsófia, Borsodbótai Általános Iskola 2.o. tanulói

 

B. Ingrid (Szerbia)
B. Ingrid (Szerbia)

 

Elek István
Elek István

 

Rácz Viktória, 8.o. tanuló, Dédestapolcsányi Általános Iskola
Rácz Viktória, 8.o. tanuló, Dédestapolcsányi Általános Iskola

 

Szaniszló Petra, 8.o. tanuló, Dédestapolcsányi Általános Iskola
Szaniszló Petra, 8.o. tanuló, Dédestapolcsányi Általános Iskola

 

Váradi János, 5.o. tanuló, Borsodbótai Általános Iskola
Váradi János, 5.o. tanuló, Borsodbótai Általános Iskola

 

További pályamunkák

 

 

Versmondó verseny 2015

Ez a cikk már több mint egy éves, kérjük, hogy az oldalon szereplő tartalmat ennek figyelembe vételével olvassa.

A Magyar Kultúra Napja alkalmából Sáta Község Önkormányzata 2015. január 23. napjára versmondó versenyt hirdetett 5-6. osztályos, 7-8. osztályos tanulók részére. A vers szabadon választható volt, kizárólag magyar költő alkotásaiból.

A verseny eredménye, helyezettjei :

5-6. osztályos korcsoportban:
1. Pere Lilla (5.o.) – Szabó Lőrinc: Kis Klára csodálkozik
2. Váradi János (6.o.) – Tamkó Sirató Károly: Hottentotta
3. Eke Kristóf (6.o.) – Arany János: Walesi Bárdok

7-8. osztályos korcsoportban:
1. Oláh Dzsenifer (8.o.) – Szabó Lőrinc: Madarak
2. Tózsa Patrik (7.o.) – Juhász Magda: Hová lett az ellenőrző
3. Lázár Vanessza (7.o.) – Petőfi Sándor: Feltámadott a tenger

A polgármester asszony bónuszként felajánlott egy szilvásváradi kirándulást a versmondó- és rajzversenyben résztvevő összes gyereknek.

Mesekuckó a könyvtárban

Ez a cikk már több mint egy éves, kérjük, hogy az oldalon szereplő tartalmat ennek figyelembe vételével olvassa.

MESEKUCKÓ a sátai könyvtárban 2015. január 15-én csütörtökön 17 órától! Benedek Elek: Táltos Jankó című meséjét elmondta Erika nagymama (volt óvónéni).