2024-06-20

Helyi identitás és kohézió erősítése Sáta és Nekézseny településeken – TOP-5.3.1-BO1-2017-00029

Ez a cikk már több mint egy éves, kérjük, hogy az oldalon szereplő tartalmat ennek figyelembe vételével olvassa.

Helyi identitás és kohézió erősítése Sáta és Nekézseny településeken – TOP-5.3.1-BO1-2017-00029

Kedvezményezett neve: Sáta Község Önkormányzata
Fejlesztés tárgya:
Magyarország Kormányának felhívása a helyi önkormányzatok, az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások, az egyházak, a civil szervezetek és a nonprofit szervezetek részére, települések, településrészek, térségek közösségi kezdeményező- és cselekvőképességének fejlesztése érdekében.
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a helyi közösségek fejlesztését. A cél elérését a Kormány a helyi önkormányzatok, az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások, az egyházak, a civil szervezetek és a nonprofit szervezetek együttműködésével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.
Sáta és Nekézseny települések infokommunikációs akadálymentesítése.
Faliújság és közösségi oldal létrehozása.
A projekt által érintett térség, településrész, település közösségi tevékenységének történeti feltárása. Falukönyv, közösségi kalendárium létrehozása.

Szerződött támogatás összege: 30 000 000
Projekt tartalmának részletes bemutatása:
Sáta és Nekézseny településeken 3 tagú konzorcium alakult meg „A helyi identitás és kohézió erősítése Sáta és Nekézseny településeken” című TOP-5.3.1-16 jelű pályázat megvalósítására. A konzorcium vezetője Sáta Község Önkormányzata, tagjai az Együtt Nekézsenyért Egyesület, mint civil szervezet és Nekézseny Község Önkormányzata. A konzorcium a Felhívásban megfogalmazott célkitűzéseknek és elvárásoknak megfelelő tartalommal nyújtja be szakmai programját. A projekt a 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet által nevesített Kedvezményezett járásban valósul meg, azon belül is a leghátrányosabb helyzetű, komplex programmal fejlesztendő járás területén. A program megvalósítása érdekében az érintettek konzorciumi szerződést kötöttek egymással mind a megvalósítási, mind a fenntartási szakaszra vonatkozóan.
A konzorcium szakmai programjának megvalósítását az előírásoknak megfelelő végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkező projektmenedzsment munkaszervezet biztosítja, mely 2 fő szakemberből áll, egy projektmenedzser és egy pénzügyi vezető végzi a projekt felügyeletét. A szakmai vezető heti 20 órás munkaviszonyban kerül foglalkoztatásra és irányítja a szakmai munkát a projekt időtartama alatt. A konzorcium által érintett célterület lakossága 1838 fő, ennek megfelelően a számszerűsíthető szakmai célok célértékei a projekt hatóterületén élő lakosság számának figyelembevételével kerültek meghatározásra, azaz a projekt megvalósítására jelen pályázat keretében összesen 30 000 000.-Ft támogatási igényt nyújt be a konzorcium.
A projekt elsődleges célja, hogy elősegítse a helyi közösségek fejlesztését, hatékonyan támogassa a lakosság kezdeményező- és cselekvőképességének fejlesztését, inspirálja a lakosságot a közösségi szerepvállalás erősödésére, támogassa a társadalmi felzárkózást a közösségi munka eszközrendszerével, a közösségi élet és társadalmi felelősségvállalás eszközeinek fejlesztésével. A beavatkozások eredményeként fejlődik a közösség tagjainak egymás iránti felelősségtudata, a helyi civil társadalom megerősödése segíti a helyi közösségi konfliktusok megoldását és az önálló cselekvési képességek erősítését, erősödik a civil aktivitás, kialakulnak, illetve megerősödnek a szükséges kompetenciák, az önkéntesség, a helyi identitás, valamint a településhez, térséghez való kötődés. A beavatkozás következtében a meglévő (humán) erőforrások felszínre kerülnek, az együttműködések következtében ezen erőforrások aktivizálódnak és minőségi változást hoznak a települési közösségek életében.
Cél továbbá a helyi esélyegyenlőségi programokban feltárt problémák komplex módon való kezelése annak érdekében, hogy a fejlesztés pozitív hatást gyakoroljon a helyi közösségekre és a térségi humánerőforrásokra alapozva segítse a területi hatókörű fejlesztési programok megvalósítását. A helyi kisközösségek társadalom-szervező szerepének megerősítése, a települések népességmegtartó képességének erősítése, valamint a kultúrák közötti párbeszéd erősítése hozzájárul a térség társadalmi és gazdasági fejlődéséhez.
A projekt megvalósítása során a felmérésre kerül a helyiek közérzete, az egyén és a közösség kapcsolata, a lakosok véleményének megismerése a helyi identitásfejlesztés tartalmára vonatkozóan, a közösségi fejlesztési elképzelésekre vonatkozóan és a részvételi szándékra, motivációra vonatkozóan, mely következtében kialakul a helyi kezdeményezők köre – a „központi mag”, elindul a helyi önkéntesek kiválasztódása. A közösségi tervezés eredményeképpen kialakuló helyi cselekvési terv célja, hogy meghatározza a projekt további tevékenységeinek tematikáját, amely a települési vagy térségi identitás egy vagy több – a TOP célkitűzéseivel is összhangban álló – érték mentén szerveződik (pl.: történelmi, kulturális vagy természeti értékek, társadalmi együttélés, összetartozás, fenntarthatóság, új-gazdaság stb.).
A folyamat részét képezi a térség közösségi tevékenységének történeti feltárása és a lakosság számára elérhetővé tétele, elsősorban a közművelődési, muzeális és könyvtári intézmények, valamint a projekt célkitűzései által érintett egyéb intézmények, szervezetek együttműködésével, szakember irányításával.

Közösségi rendezvények kerülnek megvalósításra, melyek a találkozási alkalom és tematikus felépítésük által hozzájárulnak a közösségen belül további kapcsolódási lehetőségek megteremtéséhez, önkéntesség fejlesztéséhez, a helyi közösségek aktivizálásához.
A kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek közül az infokommunikációs akadálymentesítés és a nyilvánosság biztosítása; a választható, önállóan nem támogatható tevékenységek közül az egyes szakmai programok megvalósításához szükséges eszközbeszerzés, a 2 partnerségi együttműködés (közösségi tervezés) valósul meg.
A projekt során bűnmegelőzési stratégiára épülő, bűnmegelőzést és közbiztonság javítását segítő programok, tréningek, tanfolyamok, rendezvények kerülnek megszervezésre, és közlekedésbiztonsági programelemek, a gyalogosok és kerékpárosok közlekedésbiztonságát célzó szemléletformáló kampány kerül megvalósításra.

Projekt tényleges befejezési dátuma: 2021. 12. 28.

A projekttel kapcsolatos tartalmak >>

Megszakítás