2024-05-24

A Szelekovszky-emlékmű avatása

Ez a cikk már több mint egy éves, kérjük, hogy az oldalon szereplő tartalmat ennek figyelembe vételével olvassa.

Emlékművet avat­tak a Borsod me­gyei Sáta köz­ség­ben Szelekovszky Sándor né­hai főjegyző tisz­te­le­té­re, akit ha­mis vá­dak alap­ján hur­col­tak el a 2. vi­lág­há­bo­rú után az egy­ko­ri Szovjetunió te­rü­le­té­re, és ott oda­ve­szett. A kop­ja­fa a he­lyi pol­gár­mes­te­ri hi­va­tal ud­va­rán ka­pott he­lyet – mond­ta a te­le­pü­lés pol­gár­mes­te­re pén­te­ken az MTI-nek.

Szalmás Zsoltné (Fidesz-KDNP) fel­idéz­te, csak­nem 70 év­vel ez­előtt tör­tént a köz­ség­ben ez az ese­mény, ami­nek „bár nem volt ha­tá­sa a nagy­po­li­ti­ká­ra, nem volt nem­zet­kö­zi vagy or­szá­gos vissz­hang­ja, he­lyi vi­szo­nyok­ban még­is jel­ké­pez­te a 2. vi­lág­há­bo­rú utá­ni ha­zai hely­ze­tet”.

Hozzátette: ha­mis vá­dak alap­ján 1946-ban el­hur­col­ták Szelekovszky Sándort, Sáta köz­ség főjegyzőjét és Olexa János bí­rót. Szovjet ka­to­nák holt­tes­té­nek a meg­gya­lá­zá­sa volt a vád el­le­nük, ami főbenjáró bűn­nek szá­mí­tott. Az el­hur­co­lás után mind­ket­te­jü­ket meg­kí­noz­ták, de Olexa János bí­ró vé­gült ha­za­ért. Szelekovszky Sándor jegy­zőt azon­ban va­gon­ba rak­ták és az ak­ko­ri Szovjetunió te­rü­le­té­re vit­ték – mond­ta a pol­gár­mes­ter.

Kitért ar­ra, a főjegyző so­ha töb­bé nem lát­hat­ta a csa­lád­ját, a fe­le­sé­gét és a gyer­me­ke­it. A leg­ki­sebb gye­re­ke 1946-ban szü­le­tett, így ő nem is is­mer­te az édes­ap­ját.

Szalmás Zsoltné tá­jé­koz­ta­tá­sa sze­rint a csa­lád szá­mos meg­pró­bál­ta­tá­son ment ke­resz­tül a de­por­tá­lást kö­ve­tő idő­szak­ban. A csa­lád­fő­ről alig tud­tak va­la­mit, ké­sőbb ki­de­rült, hogy a kom­mu­nis­ta re­zsim ál­do­za­ta lett, ki­lök­ték egy va­gon­ból még 1946-ban.

Emlékeztetett: Sáta nem hagy­ta ma­gá­ra az öt gyer­me­ket egye­dül ne­ve­lő asszonyt. Kérvényt ír­tak az ügy­ben, és tá­mo­gat­ták a csa­lá­dot.

Hangsúlyozta: csak­úgy, mint ak­kor, a kis bor­so­di fa­lu most is pél­dát mu­tat. „A múlt rend­be­té­te­le nél­kül ugyan­is nem épít­he­tünk tisz­ta lel­ki­is­me­ret­tel jö­vőt” – mond­ta.

A pol­gár­mes­ter ar­ról is be­szá­molt, hogy a kop­ja­fát – ame­lyet fa­fa­ra­gá­sok, ma­gya­ros mo­tí­vu­mok dí­szí­te­nek – a né­hai fő­jegy­ző fia, Szelekovszky László ké­szí­tet­te, így ál­lít­va em­lé­ket édes­ap­juk­nak. (MTI)

 

Fotók: Kiss Tamás

Megszakítás