Sátai önkéntesek kárelhárítási munkán

Augusztus 13-án délutántól heves zivatarok és jégesők okoztak komoly károkat országszerte. A legnagyobb károk Borsod-Abaúj-Zemplén megyében keletkeztek, többek között Szőlősardó, Szin, Szögliget és Perkupa településeken és környékükön. Házak tucatjainak sérült a tetőzete a helyenként dió és tojás méretű jégdaraboktól, sok helyen betörtek az ablakok, sérültek a redőnyök.

Sátai önkéntesek – az önkormányzat támogatásával – 2019. augusztus 14-én Szögligeten kárelhárítási munkában vettek részt, a viharban megrongálódott tetőszerkezeteket lefóliázták. Szép munka volt!

Sáta község szociális konyhájának kialakítása a régi iskola épületében – Projekt

A kedvezményezett neve: Sáta Község Önkormányzata
A projekt címe: „Sáta község szociális konyhájának kialakítása a régi iskola épületében”
A szerződött támogatás összege: 110.484.559 Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 100%

A projekt tartalmának bemutatása:
A 1993. évi III. törvény a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 57§(1.) bekezdése alapján a helyi önkormányzat feladatkörébe tartozik a szociális alapszolgáltatások nyújtása. Sáta Község Önkormányzata a szociális étkeztetés alapszolgáltatást nyújtja az arra jogosultaknak. Az önkormányzat konyhája jelenleg az óvoda épületében működik, az étkezést igénybe vevők számának emelkedése miatt azonban már nem megfelelő annak az infrastruktúrája. A megnövekedett igény az öregedő és nehéz helyzetben lévő népességnek tudható be. Ezért az önkormányzat szeretné egy megfelelően felújított, kibővített, korszerű eszközökkel felszerelt, különálló épületben üzemeltetni a konyháját. A megvalósulási helyszín Sátán, a Kolozsvári utca 5. szám alatt, a 186-os helyrajzi számon található. Az épület 1927–ben épült, az akkori szabványoknak, előírásoknak megfelelően. A műemléki környezetben lévő patinás épület a régi általános iskolának adott helyet. Az intézmény sajnos 2011-ben megszűnt. A funkcióját vesztett épület nincs teljesen leromlott állapotban, de jelenleg energetikai értékei a mai kor követelményeinek, szigorú előírásainak már nem felelnek meg. Az épület egykor érvényben lévő feltételei nem voltak olyan szigorúak, mint a mai jogszabályokban előírtak. Az építési szerkezetek elhasználódtak, a nyílászárók eldeformálódtak, a padló tönkrement, a tetőszerkezet elöregedett. Az épület teljes felújításra szorul, valamint jelentős átalakítására is szükség van az új funkciója érdekében. A felújítás után az ingatlan korszerű állapotba kerül, így helyet ad a település szociális konyhájának.

A projekt keretében tehát a már meglévő szociális konyha új helyet kap egy funkcióját vesztett épületben. Az épület korszerűsítésére kerül a konyha kialakításának előírásaival összhangban, így a projekt hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzat megfelelő infrastruktúrával rendelkező környezetben, a célcsoport igényeinek megfelelően láthassa el a már működő szociális étkeztetés alapfeladatát. A fejlesztés minden költsége elszámolható. A teljes felújítás mellett eszközbeszerzésre is sor kerül, melynek keretében az elavult eszközállományt korszerű gépekre cseréli az önkormányzat. A projekt szakmai-műszaki tartalma a választott önállóan támogatható és önállóan nem támogatható tevékenységek körének a bemutatásával együtt.

Az önkormányzat a következőkre nyújt be támogatási igényt:
– funkcióját vesztett épület bővítése, átalakítása , felújítása (beleértve az épületgépészetet is);
– étkeztetéshez szükséges konyha kialakítása, fejlesztése;
– konyhai berendezési tárgyak beszerzése;
– a megvalósuló tevékenységek részeként játszósarok kialakítása;
– parkoló-férőhely és akadálymentes parkoló-férőhely fejlesztése;
– megújuló energiaforrás alkalmazása;
– akadálymentesítés;
– energiahatékonysági intézkedések a műemléki környezetben lévő épület tényét figyelembe véve;
– nyilvánosság biztosítása.

Sáta az ózdi járásba -, így a 290/2014. (XI. 26.) Kormányrendelet 3. számú melléklete alapján komplex programmal fejlesztendő járás – tartozik, valamint a 105/2015. (IV. 23.) Kormányrendelet 2. számú melléklete alapján társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezményezett és jelentős munkanélküliséggel sújtott település. A projekt ezen szempontokat figyelembe véve hozzájárul a belső területi kiegyenlítődéshez.
A fenntartó a szolgáltatói nyilvántartásban jogerős bejegyzéssel rendelkezik a fejlesztéssel érintett szolgáltatásra vonatkozóan.
Szem előtt tartottuk az energiahatékonysági korszerűsítés szempontjait a nyílászárók cseréje és fűtési és HMV rendszer korszerűsítése révén. A projektjavaslatban lévő épület az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet [Tanúsítási Kormányrendelet] hatálya alá tartozik. Nyílászárócsere , épület szintű fűtési és HMV rendszer korszerűsítés lesz az egész épületen. A projekt keretén belül nem lesz arányosítás, az épület akadálymentesítve lesz, rehabilitációs környezettervező szakmérnök kerül bevonásra a projekthez. Azbesztmentesítés nem lesz az épületen. A projektvégrehajtás során 6 mérföldkő került betervezésre a határidőszakok figyelembe vételével. A projektmegkezdés és projektvégrehajtás időpontja a realitás elvét szem előtt tartva lett meghatározva. Az indikátor célérték meghatározásra került.

A pályázat megfelel a 4.4.3 pontban előírt feltételeknek. Az 1.1 és a 2.2 pontban támasztott követelmények megfelelése igazolt.
Ezen kívül megfelel a következő kritériumoknak:
– A projekt az 1/2000 (I.7) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről előírásai, és/vagy a 15/1998. (IV. 30.) a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételéről NM rendeletben foglaltak szerint kerül megtervezésre.
– A projekt olyan településen valósul meg, ahol nincs bentlakásos szociális intézmény.
– A projekt támogatja a megújuló energiaforrás használatát.
– A projekt 2.499 fő alatti településen valósul meg.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.10.31.

A projekt azonosító száma: TOP-4.2.1-15-BO1-2016-00006.

Bölcsőde létrehozása és az óvodai szolgáltatás fejlesztése Sáta községben – Projekt

Bölcsőde létrehozása és az óvodai szolgáltatás fejlesztése Sáta községben

A kedvezményezett neve: Sáta Község Önkormányzata
A projekt címe: „Bölcsőde létrehozása és az óvodai szolgáltatás fejlesztése Sáta községben”
A szerződött támogatás összege: 216.395.157 Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 100%

A projekt tartalmának bemutatása:
Sátán és a környéken sincs jelenleg bölcsődei szolgáltatás, de jelentős igény mutatkozik. A bölcsőde kialakításának elsődleges célja, hogy a kisgyermekes szülő visszatérhessen a munka világába, miközben tudja, hogy gyermeke szakszerű gondozásban részesül.
A specifikus cél: a feladatellátásra alkalmas és gazdaságosan üzemeltethető, az előírásoknak megfelelő épület kialakítása, mely alkalmas az igények maximális kiszolgálására, az óvodás, bölcsődés gyermekek, itt dolgozók számára a kor követelményeinek megfelelő környezet biztosítása. Átfogó cél a kisgyermeket nevelők munkavállalásának elősegítése azáltal, hogy biztosított a gyermek nappali ellátása, napközbeni elhelyezése, a munkavállalói mobilitás támogatása, a családok segítése, a leghátrányosabb helyzetű térségekben lévő gyermekek korai életkorban történő megsegítése a gyermekellátási szolgáltatások fejlesztésével.
Elvárt eredmények: 12 kisgyermek (0-3 éves) napközbeni ellátásának biztosítása–12 új bölcsődei férőhely Az óvoda egy tágas, modern, új épületbe költözik. Specifikus cél az óvoda korszerűsítése, így megvalósul az óvodai ellátáshoz való hozzáférés javulása, a szolgáltatások minőségének fejlesztése.

Elvárt eredmények: – a kisgyermekek számára a napközbeni elhelyezést biztosító intézmények által nyújtott szolgáltatások minőségi fejlődése;
– új, biztonságos, tágas, modern épületbe költözik az intézmény.
A projekt eredményeként egy teljesen új épületbe kerül az óvoda intézménye ahol adottak a megfelelően kialakított helyiség és körülmények a nevelési munkához. Így megvalósulást követően egy modern közös óvoda és bölcsőde kerül átadásra, amely már magasabb színvonalon elégíti ki az ellátásban részt vevő gyermekek igényeit.
Az új bölcsőde-óvoda épület részeként melegítőkonyha kialakítása tervezett az alábbi adagszámokkal:
Összes adagszám:67 fő, ebből bölcsődei:12 fő ,óvodai: 45 fő, dolgozói: 10 fő. A projekt szakmai-műszaki tartalma a választott önállóan támogatható és önállóan nem támogatható tevékenységek körének a bemutatásával együtt: A támogatható tevékenységek közül önkormányzat a következőkre nyújt be támogatási igényt:
Önállóan támogatható tevékenységek a projektben:
– új férőhely kialakítása, új szolgáltatás (bölcsőde), új feladatellátási hely létesítése (óvoda);
– udvar, játszóudvar kialakítása;
– szocializációt, mozgásfejlesztést, fejlesztést segítő helyiségek, szabadidős programoknak lehetőséget biztosító terek fejlesztése, kialakítása;
– eszközbeszerzés: a bútorok és egyéb berendezési tárgyak, udvari játékok, fejlesztő eszközök beszerzése közvetlenül a szolgáltatáshoz kapcsolódóan – tornaszoba, orvosi szoba kialakítása.

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek:
– a hatályos jogszabályokban minimálisan előírt számú parkoló-férőhely és akadálymentes parkolóférőhely fejlesztése;
– megújuló energiaforrások alkalmazása Projekt: új épület építése a Kolozsvári utca 6–1 .szám alatti telken, amelyben az óvoda és az újonnan létrehozott bölcsőde közös épületben de elkülönítetten üzemel majd. A telek adatai: 604 hrsz., területe: 2166 m2.
608 hrsz., területe: 1865 m2, összevonás után 4031 m2. közúti kapcsolat van.
Közművek: szennyvízcsatorna a telek előtt.
Ivóvíz gerinc vezeték a telek előtt a szükséges elektromos teljesítmény hálózatfejlesztéssel elérhető csapadékcsatorna nincs.
A tervezett bölcsőde kapacitása: 12 fő.
A tervezett óvoda kapacitása: 45 fő.
Épületszerkezetek: Homlokzati falak: polisztirol zsaluzattal készített vasbeton Pillérek: nagytáblás zsaluzattal készített vasbeton Födém a tetőszerkezet alá épített hőszigetelés és álmennyezet Tetőszerkezet: gang-mail rendszerű, úgynevezett szeglemezes, előre gyártott, alacsonyhajlású, fa, rácsos szerkezet Tetőfedés: cserép Homlokzat: vakolt, az oromfalakon a tetőszerkezetre épített korcolt fémlemezborítás.
Infrastrukturális fejlesztések: Hőszivattyú, a fűtés bázis Fotovoltaikus elemek a magas tetőn a tetők csapadékvízének összegyűjtése és elvezetése gépkocsi parkolók, egy akadálymentes gyalogutak, kerítések akadálymentes megközelítés tereprendezés és növényzet telepítése.

A helyiséglista részletesen a műszaki leírásban megtalálható! Műszaki-szakmai elvárások:
– A projekt eleget tesz a műszaki-szakmai elvárások fejezetben lévő kritériumoknak.
Megfelel az Általános szabályoknak, az Eszközbeszerzésre vonatkozó szabályoknak, az Esélyegyenlőség és környezetvédelmi szempontok érvényesítésével kapcsolatos elvárásoknak, az Egyéb elvárásoknak is. A tervezett beruházás hozzájárul a gyermekeket nevelő szülők munkaerőpiacra történő visszatéréséhez, ezáltal a foglalkoztatás növeléséhez a bölcsődei ellátás fejlesztésével, és/vagy az óvodai ellátáshoz való jobb hozzáféréshez.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.06.30.

A projekt azonosító száma: TOP-1.4.1-16-BO1-2017-00001.

Közös sportnap – Borsodbóta, Sáta, Uppony

A Borsodbótai ÖTTE Egyesület, valamint Borsodbóta, Sáta és Uppony Községek Önkormányzatai sikeres pályázatot nyújtottak be az Észak- Borsodi LEADER Unió Helyi Közösség Egyesület által meghirdetett „Közösségi összetartozást erősítő, hagyományőrző, illetve hagyományosan megtartott rendezvények” szervezésére. A programsorozat második rendezvényének megtartására 2019. július 27- én Sáta községben került sor.

Már reggel 9:00- kor nagyszámú érdeklődő jelent meg a Sátai Kulturális- és Sportközpont területén. Közös torna megtartására került sor a fiatalabb és az idősebb generáció bevonásával, amelyet Bodri Rafael, a nemzetközi testépítő bajnokság kiválósága vezetett le. Ezt követően a résztvevők megkóstolhatták a helyben előállított lekvárokból készült tízórait. A nap további részében kézműves foglalkozások, sportrendezvények, ügyességi vetélkedők, sorversenyek megtartására került sor. Mindannyian jó hangulatban fogyasztották el a helyi és bótai „szakácsok” kiváló főztjeit.
Sokan próbálták ki a Borsodbótai ÖTTE Egyesület matuzsálem életkorú Mercedes Magirus tűzoltó gépjárművét, és több fiatal is kifejezte érdeklődését a tűzoltó hivatás iránt.
Színes, és nagy érdeklődésre számottartó eseménye volt a rendezvénynek a Máltai Szeretetszolgálat szakembereinek szűrővizsgálata, egészséges életmódra nevelő programja.
A rendezvényt kissé megzavarta az esős időjárás, de ettől függetlenül mindenki jól érezte magát és vidáman vett részt a programokon.